Poduzetnici, evo što morate znati o novom JOPPD obrascu!

Obrazac JOPPD skraćeni je naziv za “Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja” čija namjena je podnošenje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku. Nastao je kao rezultat zajedničkog projekta Porezne uprave i Regosa, a portal Dodana vrijednost donosi detalje koji bi poduzetnicima mogli dati dodatna objašnjenja i olakšati život u 2014.

Joppd_obrazac_screenshot

Obrazac je u primjeni od 1. siječnja ove godine , a glavni cilj mu je zamijeniti sljedeće obrasce: Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP (ostaje obveza dostave obrasca IP radniku), Obrazac RSM.

Na Obrascu JOPPD prikazuju se sve isplate/obračuni izvršeni u jednom danu.

Za koje se primitke podnosi?

U obrascu JOPPD biti će iskazani podaci o primitcima od nesamostalnog rada, porezu na dohodak, prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, zatim podaci o drugom dohotku (ugovor o djelu, autorski honorari, drugi dohodak u naravi) te pripadajućim porezima i doprinosima, podaci o primitcima od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala ili dohodak od osiguranja.

Uz navedene, u JOPPD-u iskazivat će se još i podaci o isplatama dnevnica i putnih troškova, upotrebi privatnog automobila u službene svrhe, podaci o dividendama i udjelima u dobiti, naknade za prijevoz, darovi dani djeci zaposlenika, prigodne nagrade, otpremnine, naknade za vrijeme nezaposlenosti ili profesionalne rehabilitacije i sl. Primitci koji se ne smatraju dohotkom kao što su primitci od kamata na štednju, primitci od obiteljske mirovine koju djeca ostvaruju nakon smrti roditelja ili pak primitci od otuđenja financijske imovine također će biti sabrani u JOPPD obrascu.

Za koje se primitke ne podnosi?

Obrazac JOPPD ne podnosi se za primitke po osnovi darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe, potpore zbog oštećenja, uništenja imovine zbog elementarne nepogode, primitke od otuđenja osobne imovine, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu koje nisu oporezive zbog odredbi Ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja odnosno ako je mirovina niža od iznosa osobnog odbitka – 3.400,00 odnosno pripadajućeg osobnog odbitka, mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu a prema kojima se predujam poreza plaća po rješenju Porezne uprave.

Tko ga podnosi?

Obrazac JOPPD podnose isplatitelji primitaka ili sami porezni obveznici, obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima (ZODO) imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima, tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka.

U kojem roku?

a) na dan isplate:

 • za oporezive primitke
 • za neoporezive isplate dividendi,

b) zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan:

 • primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka,
 • mirovine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • neisplata plaće za protekli mjesec,
 • drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi,

c) do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi – bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec:

 • neoporezivi primitci (ako nisu prikazani na dan isplate),
 • ukupni troškovi službenog puta za koji je isplaćen predujam – po konačnom obračunu
 • za radnike koji koriste prava iz osiguranja (bolovanje na teret HZZO,…) – poslodavac podnosi podatke za sve radnike koji su u proteklom mjesecu koristili prava iz obveznog osiguranja bez obzira da li je poslodavac bio u obvezi isplate naknade ili nije a nadležno tijelo koje utvrđuje pravo za sve naknade koje je isplatio u proteklom mjesecu i razdoblja korištenja prava u proteklom mjesecu

d) u roku od 8 dana:

 • primici ostvareni izravno iz inozemstva,
 • zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet,

e) zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev Porezne uprave:

 • kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine,

f) ostali rokovi propisani Zakonom o doprinosima – za obračun doprinosa prema propisanoj osnovici bez isplate primitka.

Kako se podnosi?

U pravilu u elektroničkom obliku putem ePorezne.

Iznimno u papirnatom obliku – do 3 osobe i uz uvjet da podnositelj nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav ePorezne (npr. obveznici PDV-a moraju dostavljati Obrazac putem ePorezne bez obzira koliko radnika zapošljavaju.)

Primjerak obrasca u .pdf formatu možete pronaći klikom na OVU POVEZNICU.